Sep 24, 2023 10:42 Asia/Tehran
  • De Azərbaycan R. İroni rabitəon hevujəti Əmirəbdullahiyani təkid

İron İslom Rspublika xarıci vəzir de Azərbaycan R. xarıci vəzir vindemonədə bə 2 qılə kişvəri rabitəon hevujəti təkidış kardə.

Niyu Yorkədə iyən İMT 78 minnə umumiyə assambleyə kənoədə İron İslom Respublika xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan iyən Azərbaycan R. xarıci vəzir Ceyhun Bayramov, deyande vindemonışon kardə.

Bə İrna raporti əsos, ım vindemonədə kali 2tərəfiyə mıştərəkə mıvzuon iyən Ğərəboği məntəğə təhəvulaton təğib bıə.

İroni xarıci vəzir muxtəlifə baxşonədə 2 qılə kişvəron miyono rabitəon inkişofi prossesiku ıştə himoyə elanış kardə iyən ıştə umo nışoş do ki ım prossesi komil kardeyədə, vey rə bə Tehronədə Azərbaycan Respublika səforətxonə, ım kişvəri diplomatiyaon iyən səfiron oqardey  və 2 qılə kişvəri rabitəonədə tojə səhifə oj beyku xəbəş do.

Azərbaycan R. vəizr həm ım vindemonədə 2 qılə kişvəri muxtəlifə heyəton oxonə vindemononku ıştə rizoyəti elanış kardə.

Bayramov ijən 2 qılə kişvəron muxtəlifə ali rəsmi şəxson oxonə icloson nəticəon konstruktiv və bə nav şey zınəşe və 2 qılə kişvəri miyono tojə konstruktiv qəmon peqəteyro, ıştə hozzoəti elanış kardə.

İron və Azərbaycan R. xarıci vəziron mıştərəkə həmkoətion inkişof və əlovə bey cəhətədə kali 2 və çand tərəfiyə təşəbbuson barədə həm ıştə nəzəon bəyon kardışone.

Tags