Sep 25, 2023 09:30 Asia/Tehran

Ermənistoni devlət, bandiyə Ğərəboği sakin bıə iminnə Erməni qrup, bə ım kişvər varid beyku xəbəş do.

Dəvardə haftədə yəni Sentiyabrə manqi 19, Azərbaycan R. bə "Erməni ğıvvon be siloh kardey iyən anti terroristiyə əməliyoton bəhonə bə bandiyə Ğərəboği məntəğə həmlə kardəş. ım qıləy holədə be ki İrəvan elanış kardə be ki ım məntəğədə hiç qılə hərbi ğıvvə soyb ni və Buko hərəkət qıləy hevujə hucum zınəşe. 1 ruj çımiku bəpeşt, de Rusiyə sulh mərominə ğıvvon vositəşiyəti otəşbast icod bıə.

İ Bıə Milləton Təşkiloti əmniyyət şura oxonə iclosədə Ermənistoni xarıci vəzir Ararat Mirzoyan votışe: bə bandiyə Ğərəboği Azərbaycan R. huccumədə 200 nəfəriku vey ğeyri hərbi kıştə iyən 400 nəfəriku vey həm zəxmin bıən.

Bə Mirzoyan votey əsos, Buko həmlə bino beyku, bandiyə Ğərəboği 10 həzo sakin bıə kəson, avarə bin.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, 1000 nəfəriku vey Ğərəboği sakinon ki fəror kardəşon be, tosə işəmbə şəvi oxo, de rəsmi marziku dəvardey bə Erməniston varid bıən.

Ermənistoni iminnə vəzir, Nikol Paşiniyan ğovmi pok kardeyku tarsəti Ğərəboğiku qırd bey mıhocirəti illət elanış kardə.

İrəvani devlət həm elanış kardə ki çəvon ğəbul kardeyro hozzoe.

Çımiku bənav həm bandiyə Ğərəboği Ermənion rəyisi mışovir, David Babayan həm vottəş be 120 həzo nəfər Ğərəboği Ermənionku pidəşone ım məntəğə tərk bıkon, boçi ki meylışon ni ki Azərbaycan R.ku qıləy i baxş bıbun və ğovmi pok kardeyku niqəronin.

Tags