Sep 28, 2023 12:13 Asia/Tehran
  • Ğərəboği barədə Paşiniyan iyən Məkroni votımon

Zinə şəv, Ermənistoni iminnə vəzir Nikol Paşiniyan və Fransə prezdent Emanoel Məkron telefoniyə təmasədə Ğərəboği barədə de yande votımon kardışone.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos,  Ermənistoni devləti Rədio sayt nıvıştəşe: 2 tərəf, Ğərəboği bəşərdustanə vəziyəti barədə ijən kali milləton vəziyəti barədə ki icbor surəti Ğərəboğiku avarə bin votımonışon kardə.

Dəvardə haftə Azərbaycan R.hərbi əməliyoti bəpeşt ki bois bıə ım kişvər bə Ğərəboği məntəğə ihotəş bıbu, ım məntəğə Ermənion bə Ermənistoni səmt hərəkət kardışone.

Bə Ermənistoni devləti elani əsos, tosə ısət 50 həzoku vey Ğərəboği məntəğə Erməni bə Erməniston varid bin.

Qıləy holədə ki Seşəmbə rujədə və Brusselədə Erməniston, Azərbaycan R. İyən Avropa nımoyəndəon ijən Fransə və Almaniya deyande vindemon iyən Buko və İRəvani miyono rabitəon normal kardey prossesi bə nav şey barədə votımon kardışone.

Fransə və Ermənistoni 2tərəfiyə rabitəon, Məkron və Paşiniyani co qılə votımoni  mehvəronku be.

Tags