Dec 08, 2023 15:23 Asia/Tehran
  • Rabitəon normal kardeyro Boku və İrəvani sazışon

İron və Boku canqi əsiron mıbodilə kardey və rabitəon normal kardeyro deyande sazış kardışone.

Milodi 2021 minnə sorədə otəşvəsi bəpeşt və Ğərəboği 44 rujə canqi oxoədə Erməniston iyən Azərbaycan R. miyono rabitəon normal soxtey prosses, bino və peşo bə 2 qılə kişvəri miyono daveon xoto, oqətə bıə.

Isət, sənibəton İrəvan və Boku rabitəon normal xostey barədə deyande sazış kardışone.

Bə İrna aqentiyəti raporti əsos, zinə Pencşəmbə rujədə,Erməniston və Azərbaycan R. 2 qılə kişvəron miyono canqi əsiron mıbodilə kardey və rabitəon normal kardeyro qıləy bəyoniyədə ıştə sazışiku xəbəşon do.

Im bəyoniyədə bə rabitəon normal kardey xotə bə qəmon peqətey zərrurət işorə bıə və ijən 2 tərəf bə qıləy sulh sazışi dast peydo kardey, bə yande hakımiyəti prinsipon və ərzi təmamiyyət ehtırom noey əsos ıştə bərnoməon elan kardışone.

Bə həminə bəyoniyə əsos, Azərbaycan R. de 32 nəfər Erməni və Ermənistoni hərbi de 2 nəfər Azərbaycan R. hərbi ozodi təvafuğ kardışone.