Sep 25, 2018 14:03 Asia/Tehran

Sentyabri 22-ədə Əhvaz şəhərədə hərbiə parad dəvardə vaxti 4 nəfər terrorçi bə paradədə iştirakəkə və təmoşoəkon silahinə həmlə kardəşone. Asayişi muhafizə ğıvvon çəvonədə 2 kəs kıştə, 1 nəfər zəxmin, 1 nəfər dəstqir kardəşone. Im antibəşəri cinayətə əməli nəticədə 28 nəfər həlok, 60 nəfər zəxmin bıə.

Ali Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei votəşe ki, ım terrorə hərəkəti peştədə de AİŞ dastbədast bıə devləton mandedən. İroni İslamə İnğilabi Pasdaron, yəni Sepahi sıxanəvot Ramazan Şərifi ım terrorçion çe “Əl-Əhvaziyyə” mıjləmi uzvon bıe ğeyd kardəşe ki, de Səudiyyə Ərəbıstoni obastşon heste. “İslamazeri.com” bə “Rudav” sayti əsasən xəbə doəşe ki, Sepah Korpusi ım terrorə əməli nəticədə həlok bıə şəhidon ğisasi se, terrorçion mutləğ  bə çəvon layığinə cəzo rosnie barədə bəyanat doəşe. 

İroni Xarici Koon Vəzarəti Hollandiya, Danimarka və İnqiltərə səfiron bə vəzarət vanq kardəşe bəvon nota doəşe ki, ıştə keşvəri əraziədə im terrorə qrupi uzvon fəaliyyəti vəy bısənon. Diplomaton çe İroni devləti tələbi bəştə devləti rəsmiyon rosnie votəşone.

Rusiya Prezident Vladimir Putin deştə həmkar- İİR prezident Həsən Ruhani telefonə qəp oj kardəşe, de İroni xalqi ım faciə həmdard bıe bə çey nəzə rosniəşe. Az.R prezident İlham Əliyeviən bə Həsən Ruhani,  Mudafiə Vəzir Zakir Həsənovi bə İİR Mudafiə vəzir Əmir Hatəmi və Sər Ğərorqahi rəis Məhəmməd Huseyn Bağeri dılvandi və həmdardi izhar kardəşone.

Azərbaycani İslamə Partiya sədri əvəz Hacı İlhami de ım terrorə əməli əlağədar bə Ali Rəhbər, Ayətullahul-uzma Xamenei, bə həmə İroni xalqi və şəhidon xeyzonon həmdardi votəşe, bə zəxmin bıə odəmon çe Xıdoku şifo piəşe.

Sosial şəbəkonədən xeyli İronpərvərə yuzeron ım ğeyri-bəşəri hərəkəti təşkil kardə ğıvvon məhkum, bə İroni xalqi təsliyyət, dılvandi və həmdardi izhar kardəşone.

 

Tags