Dec 03, 2023 10:44 Asia/Tehran
  • Mudafiə təchizaton və dronon baxşədə İroni ləşkəri dıyo ğıvvə bəştəni təkyə kardey

İroni ləşkəri həmmə komandir, mudafiə təchizaton və dronon baxşədə dıyo ğıvvə bəştəni təkyə kadeyku xəbəş do.

Bə İrna raporti əsos, Tehronədə ləşkəri ğıvvə elmi və texniki muvəffəğiyəton nımoyeşqoh mərosimədə İroni ərtışi həmmə komandir Qeneral Seyd Əbdul Rəhim Musəvi əlovəş kardə: dıyo ğıvvədə dıron baxşədə vey erjinə koon əncom bıə ki fəğət çəyku vey qədə baxş nımoyeş doənine.

Qeneral Musvi ijən təsdiğış kardə: təchizatoni ki i zəmon de veyə xərvon təmin əbi, ımruj İroni dıxılədə və de İroni dıyo ğıvvə və mudafiə sənaye cıvonə koəkəyon və alimon cəhdon və mıcohidon istehsol bəbe və İron İslom Respublika bə xarıcion iyən əcnəvion ehtiyocış ni.

ROV

 

Votey bəbe ki zinə İroni ərtışi dıyo ğıvvə texniki və elmi muvəffəğiyəton və təchizaton nımoyeşqoh Tehronədə oj bıə, ım nımoyeşqohədə, ROV nom diyəro ku idorə bıə droni senov hardə kəşti və Çəmruş4 dron nımoyeş doə, İroni muvəffəğiyətonku bə hisob omeydə.