Apr 15, 2024 13:16 Asia/Tehran
  • İroni Xarici Koon Vəzir:bə sehyonist rejimi cinoyəton cəvob bə beynəlxalğə huğuğ mıtobiğ əncom doey

İroni Xarici Koon Vəzir:bə sehyonist rejimi cinoyəton cəvob bə beynəlxalğə huğuğ mıtobiğ əncom doey

İroni Xarici Koon Vəzir:bə sehyonist rejimi cinoyəton cəvob bə beynəlxalğə huğuğ mıtobiğ əncom doey be.1 aprel 2024-ə sori torixədə qenosidəkə israyili rejimi tərəfiku bə İron İslom Respublikə(Suriyə poytaxt Dəməşğədə)konsuləti şebə oxonə hucum bənə İroni ərazisi iqlə hissə və çın kişfəri 7 nəfəri huğuğ mışovir şəhid bey iyən beynəlxalğə iştimoiyyəti bə ın ko reaksiyə nışon nıdoey bədiqə İslomi İnğılobi Muhafizə Korpus zinə ruji (14 aprel) şəvi nimədə bə işğal bıə əraziyon pilotə təyyorəon iyən rəketonku otəş ğandə holədə bə təcavuzkorə rejimi cəzo doeyro səyışon kardə.

İroni Xarici Koon Vəzir Huseyn Əmirabdullahiyan çəy kişfər bə İMT Əmniyyət Şura sədrəti kardə xarici koonr vəzir de Can Borqi sehbətədə çı İroni silohinə ğıvvon bə sehyonist rejimi ələyh oxonə zumandə cəvobış izoh karde.İron İslom Respublikə bə sehyonist rejimi cinoyəton ələyh cəvobən bıə hərbi əməliyyot ğanuni mudafiyə çərçivədə və bə beynəlxalğə norməon bob be.Əmirabdullahiyan çe sehyonist rejimi Ğəzzə tanqə bə oxo rosneyro bənə  İMT Əmniyyət Şura devrəynə sədri çı Malta hukuməti konstruktivə rol iyən səyonış vey barzış qəte.

 

Tags