May 14, 2024 14:37 Asia/Tehran

Qıləy mıstəğilə qrup ki beynəlxalğ huğuği koşınos və Amerkə xarıci vəzorətxonə nakonə rəsmi şəxsonku mutəşəkil bıdə, elon kardışone ki Ğəzzə millət de Amerkə silohon vositə bə şəhodət rəsəşone. Bə ım mutəşəkil bıə qrupi votey əsos, təğribən 35000 Fələstini millət əcumlə 14000 hırdən ıştə coni dastiku doəşone, əvon ijən əlovə kardışone ki vey Fələstini məzlumə millət de Amerkə silohon vositə kıştə bıən.

Tags