Sep 25, 2023 09:48 Asia/Tehran
  • Rəyisi: İron bə atomi siloh ehtiyocış ni

İron İslom Respublika prezdent votışe: atomi silohku istifodə karde iyən kulli surət ğətliami silohonku istifodə kardey, İroni hərbi doktorinədə hiç vırəş ni, çera ki bə jıqo silohon etığadış ni.

İron İslom Respubika prezdent Seyd İbreym Rəyisi de CNN kanali votımonədə, İroni atomi sulhomizə bərnomə ğeyri sulh omiz nışo doeyro, sionist rejim və Asiya Ğərbi ittihamon barədə əlovəş kardə: İron çand kərə elanış kardə ki  atomi silohku istifodə karde iyən kulli surət ğətliami silohonku istifodə kardey, İroni hərbi doktorinədə hiç vırəş ni, çera ki bə jıqo silohon etığadış ni.

Rəyisi ijən atomi enerji beynəlxalğə aqentiyəti mofəttişonku çand nəfəri fəaliyəton icozə ləğv kardey barədə həm votışe: İroni İslomi Respublika ıştə atomi vırəonku nəzorət kardeyro de atomi enerji beynəlxalğə aqentiyəti hiç problemış ni, və fəğət çand nəfər nəzorətəkəyon əvəz bəben.

İron İslom Respublika ıştə coqılə sıxənonədə de ərəbon rabitəon adi kardey sazışon barədə sioniston duə təbliğon reaksiyaədə təkidış kardə: de Farsi dıyo ətrofədə bıə ərəbi kişvəron sionist rejimi rabitəon normal kardeyro, Amerkə cəhdon hiçvaxt muvəffəğomiz nibəbe.

İroni icraiyə ğıvvə rəyis ijən təsdiğış kardə: de Səudi Ərəbiston ki İslomi vey muğəddəsə vırəon mizbonətie, sionist rejimi rabitəon icod kardey işğolçiyə rejimiro vey yolə mıkofot bəbe və Miyonə Şərği qeopolotiya əvəz bəkay.

Tags