Apr 13, 2024 21:19 Asia/Ashgabat
  • Hizbullahyň basyp alnan Palestina sebitleriniň demirgazygyndaky Sionist režiminiň pozisiýalaryna raketa hüjümi

Habar beriş serişdeleri Liwanyň Hizbullah hereketiniň sionist režimiň basyp alnan ýerleriniň demirgazygyndaky pozisiýalaryna güýçli raketa hüjümleriniň tolkunyny habar berdiler.

IRNA-nyň şenbe güni beren habaryna görä, Liwanyň Hizbullah hereketi beýanat bermek bilen Sionist režim goşunynyň basyp alnan Palestina sebitleriniň demirgazygyndaky esgerlerine we pozisiýalaryna garşy 3 sany täze operasiýany amala aşyrandygyny yglan etdi.

Liwanyň Hizbullah hereketiniň söweş maglumatlary bölüminiň nygtamagyna görä, Gaza zolagynda Palestina halkyny we olaryň batyrgaý we abraýly garşylygyny goldamak üçin Yslam garşylyk söweşijileri şu güni agşam raketa ýaraglary we artilleriýa toplary bilen Harş Hanitadaky Ysraýyl duşmanyň esgerlerini nyşana aldy diýip beýan etdi.

Liwanyň Hizbullah hereketiniň başga bir beýanynda şeýle diýilýär: Yslam garşylyk söweşijileri Hanita şäherindäki Ysraýyl duşmanyň güýçleriniň täze merkezi hökmünde ulanýan binasyny pilotsyz uçar bilen nyşana aldy.

Liwanyň Hizbullahy bu binada bar bolan esgerleriň birnäçesiniň öldürilendigini we başga-da birnäçe adamyň ýaralanandygyny aýtdy.

Bulardan başga-da, basyp alnan Palestina sebitleriniň demirgazygyndaky Kafr Şobanyň basyp alnan depelerindäki "Roisat Al-Alam" pozisiýasy şu gün agşam Liwan Hizbullahynyň raketa hüjümi bilen nyşana alyndy.

Tags