Sep 29, 2023 13:36 Asia/Tehran
  • BRİKSədə uzv bey, İron və Cənubi Afrika rabitəon inkişofiro qıləy fırsət

İroni İslomi şura parlamenti sədr votışe: BRİKSədə uzv bıə kişvəron bəpe de istikbor və irğçi diyəon və baxşonədə mubarizə bardey kənoədə kişvəri mudiriyət kardey, siyosi, ictimai iyən iğtisodi baxşonədə həm muvəffəğ əməl bıkon.

Bə Pencşəmbə ruji Tele-Rədio raporti əsos, İroni İslomi Şurə parlamenti sədr, Məhəmməd Bağır Ğalibaf ki BRİKS Parlamenti 9minnə Assambleyədə iştirok kardey xoto bə Cənubi Afrika səfərış kardə be, kali Cənubi Afrika parlamenti siyosi nımoyəndəon və kali mədəni iyən siyosi əktivə şəxson cəmədə de işorə bə dınyo mıslomon iyən Afrika və İroni mıştərəkə hədəfon, deşmonon fitnəon vədə bə muğaviməti zərrurət təkidış kardə iyən votışe: qeneral Ğasım Suleymani deştə diyə iyən əməli vositə, sionist rejimi irğçiyəti vədə ki çəmə məntəğə iyən islomi dınyodəə qılyə ciddiyə təhdid və xərçənqə vəzi bə hisob omeydə muğavimətış kardə və çəyku fırsət icodış kardə.

İroni İslomi Şura parlamenti rəyis ijən əlovəş kardə: bəpe de istikbor və irğçi diyəon və baxşonədə mubarizə bardey kənoədə kişvəri mudiriyət kardey, siyosi, ictimai iyən iğtisodi baxşonədə həm muvəffəğ əməl bıkon. çən milləton miyono xususi İron və Cənubi Afrika miyono, bə iğtisodi  zərfiyətonku isitifodə kardey diğğət bıbu jəqo ki ım hərəkəton bə iğtisodi və ticori həmkoətion inkişof və rabitəon nığıləti bois bəbe.

Ğalibaf ijən təkidış kardə: əmə bəpe islomi ictimaon miyono və həmmə şərifə insonon ki ım royədə hərəkət kardedən, və milləti rifoh və de zılm mubarizə bardey ğəsdışone, de vəhdət icod kardey həminə roy dəvom bıdəmon.

Tags