Nov 28, 2023 11:40 Asia/Tehran
  • Azərbaycan R. iyən Ermənistoni miyono rabitəon normal kardeyro İroni səfir de Rusiyə məxsusə nımoyəndə vindımonış kardə

Rusiyədə İroni səfir de ım kişvəri xarıci vəzorətxonə məxsusə nımoyəndə və səfir, Azərbaycan R. və Ermənistoni miyono rabitəon normal kardey mevzu barədə vindemon və votımonış kardə.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, Rusiyədə İroni səfir Kazım Cəlali və ım kişvəri xarıci vəzorətxonə məxsusə nımoyəndə və səfir İqur Xovayev, Azərbaycan R. və Ermənistoni  miyono rabitəon normal kardey iyən məntəğə məsələon həlli cəhəto hələkəroon təğib kardey barədə deyande məşvərət kardışone.

İron İslom Respublika səfir de təkid bə İron İslom Respublika prinsipi siyosət,  məntəğə rabitəon çok kardey əcumlə 3+3 ğəlibədə iyən stabiləti və sulhiro İron və Rusiyə mehkəm kardeyro bə İron və Rusiyə həmkoəti əhəmiyyət təkidış kardə.

3+3 ğəlib 3 qılə Cənubi Ğəfğazi kişvəron əcumlə Azərbaycan R., Erməniston və Qurcıston və 3 qılə de ım məntəğə hamsuyə kişvəron əcumlə Rusiyə, Tırkiyə və İron İslom Respublika şomil bəbe.

Im məntəğə qrupi icod bey vey muhimmə hədəfon, de ğərbi kişvəron mıdoxilə və de məntəğə kişvəron iştirok problemon həl kadeye.

Dəvardə Oktiyabri 23 minnə rujədə və Tehronədə 3+3 ğəlibədə xarıci vəziron iminnə iclos de İron, Rusiyə, Tırkiyə, Erməniston və Azərbaycan R. xarıci vəziron bərpo bıə.

Tags