Sep 18, 2023 09:47 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan: cəvob doey ğudrəti cəhəto, muğavimət vey çokə vəziyətədə ğəror qətəşe.

İron İslom Respublika xarıci vəzir de Əlvefağ nomo rujnomə votımonədə votışe: cəvob doey ğudrəti cəhəto, muğavimət vey çokə vəziyətədə ğəror qətəşe.

Zinə İşəmbə rujədə İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan de Əlvefağ nomo rujnomə votımonədə votışe: bə muğaviməti mehvər diğğət kardey İron İslom Respublika nizomi prinsipi siyosətonkue. və ım mevzu mıstəzəfin və məzlumonku himoyə kardey iyən bə məntəğə əmniyyət və stabiləti komək kardey cəhətədəy və həmişə Tehroni səmtiku təyid bəbe.

Əmirəbdullahiyan ijən təkidış kardə: İron İslom Respublika de milli mənafe təmin kardey və bəştə siyosi istiğloli diyə kardey  de dınyo ğərb iyən şərği rabitə bərğəror kardey ıştə iminnə koonədə ğəror dodə və muğavimət, İslomi Respublika xarıci siyosətədə vey muhimmə baxş bə hisob omeydə.

İroni xarıci vəzir ijən bə Suriyə təhəvulaton işorəş kardə və votışe: Suriyədə ərəb dınyo de nuyə nəzəon bəyon oj kardey və bə ərəbi ittifoği Suriyə oqardey və səforətxonəon oj kardey iyən de Suriyə kişvəri muxtəlifə baxşonədə həmkoəti icod kardey məşğulin.

Əmirəbdullahiyan ijən əlovəş kardə: əmmo Suriyədə ım mısbətə hodisəon vey rə əncom bey mığobilədə Suriyə deşmonon və xarıci hərəkəton əcumlə, Amerkəvıjon hərəkəton bə Suriyə devlət və millət ıştə təziğon əlovə dodən.