Sep 30, 2023 09:22 Asia/Tehran
  • Mədəni irson vəziri muavin votışe: İron və Ərəbistoni turizmi inkişofi maneon peqəte bəbe.

İroni dasti sənaye, turizm və mədəni irson vəzorətxonə dasti sənaye muavin İron və Ərəbistoni turizmi rabitəon inkişofi maneon peqəteyku xəbəş do.

İroni dasti sənaye, turizm və mədəni irson vəzorətxonə dasti sənaye muavin, məryəm Cəlali Dehkordi ki turizm beynəlxalğə ruji yol qətey mərosimədə iştirokiro bə Səuddi Ərəbistoni paytəxt, Ər-Riyad səfərış kardə, de İrna votımonədə votışe: de Səudi Ərəbistoni turizm vəzorətxonə xarıci turizm iyən beynəlxalğə muavin, Sultan Əlmoslemi vindemonədə 2 qılə kişvəri turizm rabitəon inkişofi maneon peqətey roon barədə sıhbət bıə.

Cəlali Dehkordi ijən əlovəş kardə: de Səudi Ərəbistoni turizm vəzorətxonə xarıci turizm iyən beynəlxalğə muavini vindemonədə dasti sənaye və turizm muxtəlifə baxşonədə 2 qılə kişvəri zərfiyəton və zumandətion bəyon kardey bəpeşt, həmkoəti muxtəlifə baxşonədə zıneyro və muxtəlifə səthədə bə məşvərəton dəvomi təkid bıə.

Milodi 2023 minnə sori turizm beynəlxalğə ruji yol qətey mərosim, Sentiyabrə manqi 27 tosə 28 minnə rujon Ərəbistoni Ər-Riyadədə bərpo bıə.

 

Tags