Dec 06, 2023 14:23 Asia/Tehran
  • Bə Fələstini milləti ələyh sioniston cinoyəton, Kənani reaksiya nışoş do

İron İslom Respublika xarıci vəzorətxonə sıxənəvot votışe: bə Fələstini milləti ələyh, Amerkə sionisti mehvəri təbliği bombardımon, bə çəvon ələyh, rəket bombardımoniku kam ni.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə şəv, İKS nomi ictimai ya sosiyal şəbəkədə, Nasır Kənani de işorə bə Fələstini milləti ələyh sioniston cinoyəton dəvom və sionist rejimi ım hərəkətonku kali ğərbi kişvəron təbliği və hərbi himoəon, votışe: sionist rejimi himoyəkə kali tərəfon, Ğəzzə ısətnə insoni fociəku bənə "israil və HƏMAS-i canq" yod kardedən.

Kənani ijən əlovəş kardə: əmmo həğiğət ıme ki ə çi ki Ğəzzədə əncom bıə, nə HƏMAS və israili miyono canqe, bəlkəm bə Fələstini milləti ələyh, qıləy silohinə canqe ki de Amerkə rejimi təbliği, əməliyoti, silohin, hərbi və siyosi cəhəto himoyə bıdə, milləti ki çəvon sərzəmin işğol bıə və 75 sori mıddətədə işğolçiyə rejimi həmlə, ğətl, ixroc, terror, dastqir bey, işkəncə, mıhosirə və bombardımoni jidə ğəror qətəşone.

İron İslom Respublika xarıci vəzir ijən təsdiğış kardə: bə Fələstini milləti ələyh, Amerkə sionisti mehvəri təbliği bombardımon, bə çəvon ələyh, rəket bombardımoniku kam ni.