Oct 30, 2023 20:56 Asia/Tehran
  • İntersept Ğəzzə nezədə Amerkə məxfiyə hərbi baza vucudiku xəbəş do

Amerkədə devləti fakton oşko kardə ki Ğəzzə tanqə 32 kilometrədə Fələstini işğol bıə ərazi cənubədə Nəğəbi səhraədə, ım kişvəri məxfiyə hərbi baza mevcude ki çəy erj, bə 35.8 milyon dollar rəsədə.

İntersept saytiku nəğl bıə ki həminə baza Hakrin nomo bandi bəşədə ğərorış qəte iyən “512 sayt” çəy nome iyən holihazırədə Vaşinqton besədo çəy hevujətiro cəhd kardedə.

İntersept ijən əlovəş kardə: ım baza nışo dodə ki de ım vıcud ki Amerkə prezdent Co Bayden və çəy devlət təkid kardedən ki bə israil hərbiçi vığandeyro, hiç bərnomə və planışon ni əmmo əmələdə Amerkə ım məntəğədə iştirokış heste.

Im sayt ijən dəvomış do ki: Ələğsa Tufani əməliyotiku 2 manq bənav, Amerkə mudafiə vəzorətxonə ım baza icod kardeyro çand milyon dollarə mığovilə imzo kardəş be.

Im Amerkəvıjə sayt ijən bəhsış kardə: ım baza qıləy radari mərkəz bə hisob omeydə ki rəket həmləon vədə, osmoni muşahidə kardedə və çəy fəaliyəti bə İroni potensial təhdidi əsose çən Ələğsa Tufani rəketonku hiç qılə muşahidə kardəş ni.

İntersept, Amerkə universtədə milləti antropoloqiya ustadi nəğliku nıvıştəşe: intizor şeydə ım məxfiyə koon qıləy devrəiyə irs bıbu ki bəvədə Amerkə devləton cəhd əkin de Fələstin Telavivi daveonədə israiliku himoyə nıkardeyro qıləy bəhonə bəyon bıkon.

Tags