Jun 20, 2024 13:15 Asia/Tehran
  • Kanada bə sepahe pasdarani zid deşmenə hərəkəti vədə İroni reaksiya

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Kanada devləti bə islamiyə inğilobi sepahe pasdaranı zid deşmenə hərəkətış ve şiddətin məhkumış karde.

İroni  xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Kanada devləti bə islamiyə inğilobi sepahe pasdaranı zid deşmenə hərəkətış ve şiddətin məhkumış karde.

Kanada devlət qıləy deşmenə hərəkətədə və beynəlxalğə ğanononku bə kəno İroni islomiyə inğilobi sepahe pasdaranı ğıvvəş qoya  Amerkə devləti terroristiyə siyahiədə ğərorış doə.

Nasir Kənani Çafi  Otava ım na səhihə ğərolış qıləy deşmenə hərəkətış zınə və beynəlxalğə huğuğiku  kənoş zınə və devləton daxili koonədə mudaxilə nıkardeku kəno və bə İroni milliyə hakimiyyət mudaxilə kardeş zınə.

Kənani Çafi votışe: Kanada devləti ğeyre məsulin və təhrik bıkə hərəkət, həmonə səhvə ro dəvome ki 10 sorisə ve canq tələb əkon və insonə həxon darıştə kəson və terarizmi əsosə tərəfdaron əncomışon doə.

 

 

Tags