Feb 08, 2024 14:00 Asia/Tehran
  • İslomi: de atom enerji beynəlxalğə aqentəti rabitəon bərğəror iyən bənav şey holədəy

Zinə Çoşəmbə İroni atom enerji təşkiloti sədr votışe: İron və atom enerji beynəlxalğə atom aqentəti miyono həmohənqion və muzakirəon bə nav çey holədəy.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos, İroni devləti heyəti iclosi kənoədə İroni İslomi Respublika atom enerji Təşkiloti sədr, Muhəmməd İslami de işorə bə İron və aqntəti rəsmi şəxson oxonə vindemonon ıştə umodəvonəti nışoş do ki ım vindemonon dəvomış bıbu.

İslomi ıştə sıhbəton dəvomədə atom sənaye baxşədə bə İroni oxonə inkişofon işorəş kardə və votışe: urani maşini istehsol fəğət de Amerkə, Britaniya və Almaniya vositə soxte be, əmmo dəardə 4 sori mıddətədə İroni atom sənaye alimon muvəffəğ bıən deştə cəhdon vositə ım maşini bısoxton, ım maşin hm istehsoli xət və atom sənaye prosesədə və həm İzotop spektroskopiyaro istifodə bəbe.

İroni İslomi Respublika atom enerji təşkilati sədr ijən təsdiğış  kardə: İranium maşini soxtey İron İslom Respublika texnoloqiya barzə vırə nışonəy ki əlhəmdullelah muvəffəğ bimon istehsoləkə bıbəmon və ijən ım məhsuli edaştə bıkəmon.

Tags