Apr 20, 2021 09:17 Asia/Tehran

Rusiyə hərbi ğıvvon de kamikadze bepilotə təyyoron vositə Suriyə İdlibədə bə terroristə Cəbhətun-Nusrə zidd əməliyyiton bə vırə rosnəşone.

Tags