Nov 13, 2023 09:53 Asia/Tehran
  •  İron, Erməniston iyən Azərbaycan R. ərazi təmomiyyəti rəsmi zıneydə

Ermənistonədə İron islom Respublika səfir, bə Ğərəboği sakin bıə Ermənion həxon oqətey iyən Azərbaycan R. və Ermənistoni ərzi təmamiyyəti oqətey təkidış kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, İşəmbə rujədə Ermənistonədə İron İslom Respublika səfir, Məhdi Sobhani ıştə sıxənonədə ki de Azərbaycan R. devləti reaksiya bə ico be, Ğərəboği sakin bıə Ermənion həxon oqətey tələbış kardə.

İroni diplomatiya ijən bəyonış kardə: bə beynəlxalğə prinsipon əsos, İron, Azərbaycan R. iyən Ermənistoni ərzi təmamiyəti rəsmi zıneydə, və Ğərəboğədə bə milləti həxon oqətey əhəmiyyəti təkidış kardedə.

Həminə holədə Azərbaycan R. xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, Ayxan Hocizodə, Ermənistonədə İroni səfiri sıxənon bə Azərbaycan R. hakımiyət və ərzi təmamiyyəti ələyh və təhrikomizə sıxənon zınəşe.

Sentiyabrə manqi 19 iyən 20 minnə rujonədə, bə Ğərəboğ Azərbaycan R. ləşkəri həmlə bəpeşt tosə ısət, 80 həzo ton nəfəriku vey, bə Ermənistoni kişvər pənoh vardışone.

Erməniston, Azərbaycan R. mıttəhəmış kardə be ki Ğərəboğədə ğovmi pok kardey siyosəti dumoədəy.

Tags