Sep 29, 2023 13:40 Asia/Tehran
  • Bə muğəddəsə mudafiə haftə mınosibət iyən şəhidon və canqəkəyonku ğədrdonəti kardey ruji xoto, İslomi İnğilobi yolə Rəhbəri mesaj

Bə muğəddəsə mudafiə haftə mınosibət iyən şəhidon və canqəkəyonku ğədrdonəti kardey ruji xoto, İroni İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər qıləy mesajədə təkidış kardə: bəpe şəhidon mesaj, səhih surət bıməsəmon və çəyku dınyo iyən axırəti obod kardeyro istifodə kəmon.

Bə islomi İnğilobi Yolə Rəhbəri təşkiloti məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, Zinə Pencşəmbə bə muğəddəsə mudafiə haftə mınosibət iyən şəhidon və canqəkəyonku ğədrdonəti kardey ruji xoto, Tehroni Beheşte Zəhra vırədə və de şəhidon və canqəkəyon təşkilotədə vəlie fəğih nımoyəndə Huccətul İslom Rəmezan Əli Musəvi Muğəddəm, həminə mınosibəti barədə İslomi İnğilobi Yol Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei mesaji ğeraətış kardə, ım mesajədə omə: şəhidon roy nışo doeyədə ovşomin, bo çəmə həmmə iyən bo çəmə həmmə nəslon bəpeşt məhv nıbıə simvolin, çəvon rəftor dərse, çəvon mutivasiyaon hikməte.

İslomi İnğilobi Yolə Rəhbəri mesaji dəvomədə təkid bıə: şəhidon dmesaji bəpe səhih surət bıməsəmon və ım mesajonku həmmə nəslon iyən dıvrəonədə dınyo və axırəti obod kardeyeo istifodə kəmon.

 

Səddam rejimi təcavuzkarə hərbiyon Hicri Şəmsi 1359-nə sori Şəhrivərə manqi 31 de həminə puçə xəyol ki i haftə mıddətədə karde bəznın Tehroni işğol bıkon de muxtəlifə canqiyə əbzaron iyən imkanaton bə İroni kişvər hevujə həmləon binoşon kardə.

Şəhrivərə manqi 31 İroni təğvimədə Muğəddəsə Mudafiə haftə binovrəy ki de həminə mınosibəti İroni muxtəlif vırəonədə məxsus mərasimon bərpo bedə.

Tags