Jun 20, 2024 12:34 Asia/Tehran
  • Yolə Rəhbəri nomə

Yolə Rəhbəri nomə

Jıqo qıləy şərayitədə İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər həzrət ayətullah Xameneyi bə AiŞ ali məktəbonədə Fələstini himoyə əkə tələbəon qıləy həmdıləti iyən həmrayəti mesajış doe və bəvon təkidışon karde ki, ”şımə çe torıxi rostə tərəfədə mandəyon iyən ısət həm çe mığoviməti iqlə baxşon təşkil doə iyən ıştə devləti təzyiğon jiyədə ki,inqilsitoni iminə koməqon bədiqə,ğəsbkorə sehyonist rejimi həmməysə dıjdə himoyədore,qıləy şərofətinə mıborizəon bino kardə”.

Imruj,Fələstin bo dıqlə həx iyən botılə cəbhə əsl iyən tale həllləkə meyare.hakəs ki,mığoviməti cəbhədə bıbu,çəy hədəf “sehyonist rejimi berəhm iyən terroristə şəbəkə oşkoə zılmi oqəteye”.çımonsə bəpe çe dıcurnə ”şərği iyən ğərbi” pesoxtə bıə çiyonsə bəpe əməl bəkarde.farğ kardedəni şımə çe dınyo kom vırədəyon iyən kom kişfərədə mandəyon.ehyanə şımə dılon heste ın oşkoə sıtəmi oqətiyon və ıştə etırozon ibroz kardedon,şımə çe mığoviməti cəbhəkuon və çe torıxi rostə tərəfədə mandəyon”.

Fələstin,ımruj bə mığoviməti cəbhə həxtəlbəti,mığovimət iyən merdəti komil iyən eyniyə nımunə təbdil bıə və çı zu tətəbiğ kardey,istikbor iyən milləton istismori və həmçinin çe cinoyəton və qenosidon mığobilədə mandə.zəmoni bın ləzonədə ki,torıx əvəz bıə holədəy,muhimme ki,bızınəmon çe torıxi kom səmtədə mandəmon.qıləy səmtədə ki,sehyonistə mıstəkbir iyən imperiyaliston mandə ya bə tərəfədə ki, məhrumə mıstəzəf iyən zəyif kardə bıə kəson mandən?.çe nopokon iyən nodırıston cəbhədə və ya pokə vijdoni soyb və ali cənobon tərəfədə?.çe hırdənəkışton cəbhədə və ya çe məzlum iyən vəşyanə hırdənon səmtədə?.

İroni İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər de amerkəvıjə tələbon iştimoyi hərəkoti həmdıləti iyən həmrayəti elon kardey,nıvıştəşone ki,”mı həm deşmə cıvonon həmdıləti hissi dəvordınedəm və bə şımə mığoviməti ehtırom noydəm.bəmə mısılmınon iyən bə həmmə dınyo mərdumi Ğıroni doə dərs həxədə royədə bəsə piysə mandeye:fəstəğim kəma umirt:və çı Ğıroni bəşəri rabitəonədə doə dərs jıqoye:la təzlimunə və la tuzləmun.mığoviməti cəbhə de bə ın dəsturon iyən bənə ımi bıə çandə sa qılə fərmonon əməl kardey iyən omutey,de Xıdo izni bə nav bəşe iyən səbarz bəbe. Tevsiyə kardedəm de Ğıroni oşno bıbənən.

 

Tags