Jun 21, 2024 10:06 Asia/Tehran
  • Tehronədə bıə Kanada mənafe mudafiəçi vanq kardey

İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti terrorist zıneyədə Kanada devləti deşmənçiyə hərəkəti dumoədə, Tehronədə İtaliya səfir ki Kanada mənafeku mıhofizə kardey məsuliyətış heste bə İroni xarıci vəzorətxonə vanq bıə.

Kanada devlət ki terroristi qrupon və çəvon pənohqo vey muhimmə himoyədor bə hisob omeydə, çoşəmbə rujədə qıləy deşməçiyə hərəkətədə ve de beynəlxalğə prinsipon əks, İroni İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti nomi, ıştə terroristiyə siyohədə ğərorış do.

Həminə cəhətədə iyən bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Pencşəmbə rujədə İroni İslomi Respublika xarıci vəzorətxonə, Kanada devləti beynəlxalğə huğuğon əks və ğeyri ğanuniyə hərəkəti, bə ım kişvəri mənafe mudafiəçi, ıştə çiddətinə etırozon elonış kardə və ım hərəkəti nəticə barədə çəşnaviş do iyən ım hərəkəti dumoədə, mıtəğabilə hərəkəton və lozimə tədbiron əncomi doey bə İroni həx təkidış kardə.

Həminə holədə İroni xarıcio vəzorətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani həm Kanada ım hərəkəti məhkumış kardə iyən Otava ım ğəroli de beynəlxalğə huğuon ğəbul kardə prinsipon əks zınəşe.

Devləton daxıli koonədə mıdoxilə nıkardey əcumlə beynəlxalğə huğuon prinsiponku bə hisob omeydə.

Tags