Dec 02, 2023 09:04 Asia/Tehran
  • Bə canqi hozzoəti inkişofi xoto, Hormuzi tanqədə İron və Omani mıştərəkə hərbi manevr

Hormuz tanqə və Hındustani okean şimolədə de Oman və İron İslom Respublika dıyo ğıvvon həvo baxşon və canqi jiədə bıə kəştion iştiroki komək və nicoti dıyo hərbi manevr bərpo bıə.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos,Pencşəmbə rujədə Hormuzi tanqə və Hındustani okean şimoli ovonədə, bə Oman və İroni hərbi həvo mıştərəkə kamissiyaonədə əncom bıə təvafuğon icro bey və canqi hozzoətion inkişofi xoto, “ komək və nicot”-i dıyo 11 minnə manevr, de İron İslom Respublika ləşkəri stratejikə dıyo ğıvvə mizbonəti bərpo bıə, ım manevr de dıyo ğıvvə həvo baxşon və canqi jiədə bıə kəştion, ləşkəri həvo səmtiku ğıvvə, Sepah Təşkiloti dıyo ğıvvə, porton və dıyovonəti idorə, polisi ğıvvə admirali və Omani dıyo ğıvvə həmkoəti bərpo bıə.

Im 1 rujə manevrədə de 2 qılə kişvəri hərbi dusti mıştərəkə kumitə yolon iştiroki manevri meydonədə İron və Omani hərbi helikopteron, Hormuzi tanqə və Hındustani okeani şimolədə de İron İslom Respublika dronon və ləşkəri həvo ğıvvə zıney təyyorəon vositə, hərbi və ticori jiədə bıə kəştion şe-omey təğib bıə və ijən Oman və İroni hərbi helikopteron səthi canqi baxşonku həm himoyə kardışone.

Im paradədə səthi canqi co qılə vahidon kənoədə, Dena və Səhənd nomo İroni soxtey esmineson təsirinə iştirok həm dıyo mudafiə təchizaton baxşədə milli bəştə təkyə kardeku vey ğəşənqə cilvə nışoş do.

Tags