Jun 12, 2024 10:10 Asia/Tehran

Rizvonşəhri şəhrstoni fərmondor Seyd Nadır Səfəvi de ım şəhrıstoni mediya ko kardə kəson iclosədə Şəhid Rəyisi devləti xıdməton kali baxşon barədə izoh doşe.

Im şəhrıstonədə elektrik stansiya bə istesmor rosniye və ruşnə zəyifəti vey muhimmə problemi həl kardey.

Rizvonşəhri muxtəlifə məntəğəonədə komunikasiya şəbəkə inkişof doey

Rizvonşəhrədə 7000 qıləku vey  kə soybon və şəxson peşoməninə ovi problemi həl kardey.

Rizvonşəhrədə di roon hevujə asfalt kardey.

Milli ərazi sistemi barədə 4 minnə maddə prinsipi icro kardey

Im şəhrıstonədə dıyo sahilon problemon həl kardey