Nov 23, 2022 14:37 Asia/Tehran
  • Ironi Sepah Təşkilat İraği şimolədə bıə Pak nomo terroristiyə separətçiyə qrupi bazaon vert-volış kardə.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, İroni Sepah Təşkilat zinə rujiku iyən bə İraği Kırdıston məntəğədə bıə terroristi və separətçiyə silohinə qrupi hərbi bazaon həmlə karde çərçivədə ozodə Kırdıston nomo bıə qrupi hərbi bazaonış de rəket və droni vert-vıloş karde.

In dıvrə həmləon Noyabrə manqi 14 minnə rujədə həmləon bəpeşt ijən bino bıə boçi ki bə zumandə fakton əsos ım terroristi qrup İroni sərhəd şəhronədə çandə anti əmniyyət hərəkətonış icroş kardə.

İroni Sepah tərəfdaron həmləon çəy bəpeşt əncom bıə ki bə İraği Kırdıston məntəğə notaon bəpeşt iğlimi rəsmi şəxson bə İroni sərhəd məntəğəonku terroristi qrupon diyəro ya be siloh kardekuy betafot mandin.

İroni Sepah Təşkilot co kərə Sentiyabrə manqi 24 minnə rujədə həm kırdıstoni məntəğə separətçionış bombardımon kardə be.

Tags