Nov 10, 2023 10:30 Asia/Tehran
  • Elmi baxşonədə bə İron və İraği həmkoətiyon inkişofi təkid

Beynəlxalğə koonədə İroni elmon, texnoloqiya və təhğiğon vəziri canışin və İronədə bıə mədəni məşvərətəkə, bə 2 qılə kişvəri həmkoətiyon səthi inkişofi təkid kardışon.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, Beynəlxalğə koonədə İroni elmon, texnoloqiya və təhğiğon vəziri canışin Vəhid Həddadi Əsl və İronədə bıə mədəni məşvərətəkə, Yaser Əbdulzəhra Əlhecac 2 qılə kişvəri elmi həmkoətion barədə xususi texnoloqiya ovoştoniye və təhğiğon mıbodilə kardey barədə vindemon və votımon kardışone.

Hədadi Əsl de işorə bə İron və İraği universiton yolon mıştərəkə iclos və İronədə 25 qılə İraği universiti yoli iştirok, votışe: İron və İraği universiton yolon mıştərəkə iclos bə qıləy simvol əvəz bıə və kişvəroni bənə Çin və Pakiston həm pidəşone mıştərəkə iclos bərpo bıkon.

İronədə bıə mədəni məşvərətəkə  həm votışe: holihazırədə təğribən 50 həzo İraği universiti tələbəon de şəxsi xərci İronədə təhsil kardedən, ki ım hevujə cəmiyət 2 qılə kişvəri elmi rabitəon barzə səthi nışonəy.

Tags