Jun 14, 2024 13:45 Asia/Tehran
  • Bağıri Kəni:ironi stratejikə nəzə de İraği əloğəon zumand kardey cəhətədəy.

Bağıri Kəni:ironi stratejikə nəzə de İraği əloğəon zumand kardey cəhətədəy.

İroni xarici koon vəzorətxonə səyvoni votışe: İroni stratejikə diyə de İraği məmləkəti har cəhətinə əlağon zumand kardeye və ım irodə ironi həmməysə barzə rəsmi şəxson tərəfo tosə miyonə səviyədə bıə rəsmiyon miyonədə heste.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi İroni xarici koon vəzorətxonə səvon Əli Bağıri Kəni zinə de İraği xarici koon vəzir Foad Huseyn təşkil doə vindımoni bəpeştə qıləy mıştərəkə xəbəriyə iclosədə İron və irağış de mıştərəkə mədəniyyət və tarix 2 qılə millətış zınə və əlovəş karde İron və İrağ məntəğə 2 qılə yolə ğıvvə iyən sutun hestin və məntəğədə sulh və oroməti bərpo kardeyu məsuliyyətışon heste.

 

Tags