Jun 17, 2024 10:11 Asia/Tehran
  • Bə Ğıbonə idi mınosibəti xoto, İroni Xarici Koon Vəziri vəzifə icroəkə bə islomi kişvəron təbrikə mesaj vığandəşe

İroni Xarici Koon Vəziri vəzifə icroəkə Ğıbonə idi ərəfədə bə İslomi kişfəron xarici koon vəziron co-co təbrikə mesajon vığandə holədə,əvon iyən qırd dınyo mısılmınonış de Ğıbonə idi damey mınosibəti təbrikış kardə.


Bə İRNA doə məlumoti əsos,İroni Xarici Koon Vəziri vəzifə icroəkə Əli Bağıri Kəni bə İslomi kişfəron xarici koon vəziron unvon kardə co-co təbrikə mesajonədə Ğıbonə idi təbrik votə holədə,ın hodisəş çe İslomi kişfəron miyono həmrayəti zumand kardey və həmçinin mıştərəkə ideyalon,ədolət iyən dınyo sulhi bə həyot dəvordıney bəçəvon yod vardeyış bo İslomi kişfəron vohidə məsuliyyətiro qıləy erjinə fırsətış zıne.

Bağıri Kəni əlovəş kardə ki,Ğıbonə id deməkə ki,bo qırd İslomi kişfəronro qıləy xeyrinə ruje,əmmo işğal bıə Fələstini sərzəminədə bıə mısılmonə xalğ həşt manqisə ziyodə qıləy zəmonədə ki, beynəlxalğə iştimoiyyəti sukuti iyən çı Ğərbi devləton dastəqi sayədə bıə de aləmi məxloğati həmməysə vəhşiyə qıləyniyon təvəssıti əziyyət kəşeydən və əvon ıştən çe seonistə işğalqərə rejimi zılm,nohəxəti iyən ğəddorə hucumon ğıboni beydən.İroni xarici koon vəziri səlohiyyəton icroəkə həmçinin votəşe:Ğəzzə tanqə xalğ qıləy holədə Ğıbonə idi nımoji bərpo kardedən ki, qenosidəkə seonist rejim çəvon kəon iyən məçitonış bə vironə təbdilış kardə və Ğəzzə tanqə sakinon ımsor har ləzə və an ıştə şəhodəti iyən ıştə İsmoylon ğıboni bıey çəş kardedən.

Əli Bağıri Kəni təkidış kardə ki,ısət məzlumə Fələstini millət bə hırdənəkıştə rejim və aparteyidə seoniston cinoyəton ələyh bıə mislış nıbə mığovimət və torıxi iyən zumandə səbr,çe Fələstini məsələş bə bəşəriyyəti həmməysə muhimmə cari behroniş təbdil kardə.