Jun 21, 2024 08:06 Asia/Tehran
  • İMT:sehyonist rejim Ğəzzə tanqədə canqi ğanunon darışteydə

İMT:sehyonist rejim Ğəzzə tanqədə canqi ğanunon darışteydə

İMT:sehyonist rejim Ğəzzə tanqədə canqi ğanunon darışteydə

İMT İnsonə Həxon İdorə,Ğəzzə tanqə canqədə seonist rejimi mıhoribə ğanunon qeşə şikilədə darışteyış elon kardə.bə Royters xəbə aqentəti məlumoti əsos,İMT İnsonə Həxon Buro(OHCHR) çoşanbə ruji çe israyili de Ğəzzə tanqə hevujə mığyosinə insonə tələfot və mulki infrastrukturi xərob bıey bə oxo rəsə hucumon həxədə votəşe ki,israyili ləşkər dəvominə formədə canqi ğanunon prinsipon iyən əsosə tələbonış darıştə.

 

 

 

Tags