Jun 21, 2024 09:29 Asia/Tehran
  • Rabitə və informasiya texnoloqiyaku kali kişvəron sui-istifodə kardeyku, İroni tənğid

İ Bıə Milləton təşkilotədə İroni daimə nımoyəndə və səfir devlətonku tələbış kardə ki rabitə və informasiya texnoloqiya (İCT) inkişofonku siyosi, iğtisodi və ya co məcburi hərəkətonro bənə əbzor istifodə məkon.

Bə İrna raporti əsos, zinə Pencşəmbə, İ Bıə Milləton təşkiloti əmniyyəti şura iclosədə ki de (beynlxalğə əmniyyət və sulhi oqətey: kiberi aləmədə de tojə təhdidon mubarizə bardey) mehvəriyət bərpo be, İMT-ədə İron İslom Respublika daimə nımoyəndə və səfir Əmir Səid İrəvani de təkid bə rabitə və informasiya texnoloqiya əhəmiyət bənə dınyo, ticori və hukuməti rabitəonku i baxş ijən votışe: ım texnoloqiyaon vey fırsəton icod kardey kənoədə tojə təhdidon həm icod kardedn.

İMT-ədə İroni səfir de bəyon ım ki İCT fəzoədə bo de tojə təhdidon mubarizə bardey bə çand tərəfiyə metod və şivə ehtiyoce ijən təsdiğış kardə: kiberi həmləon baxşədə, İron bənə vey muhimmə hədəfonku qıləyni, ıştə strukturonədə veyə zərəl ziyonon vindəşe ki ım həmləon de çəşəçi surəti umumi xidməton və devləti funksiyaonədə problem icodışon kardə.

İ Bıə Milləton Təşkilotədə İron İslom Respublika daimə nımoyəndə ijən votışe: ım həmləon vey barz və oşkoə nımunəon İroni sulhomizə atom təsisaton və sənaye strukturon kiberi həmləon baxşon şomil bıdə.