Jun 21, 2024 10:20 Asia/Tehran
  • İroni xarıci vəzorətxonə mudir: israil ıştə cinoyəti batlağədə ğərğ bəbe

İroni xarıci vəzorətxonə mudir votışe: sionist rejimi təhdidon əlovə bey, ım rejimi ıştə cinoyəti batlağədə veyə ğərğ bey boyis bəbe.

İroni xarıci vəzorətxonə mudir, Əli Bağıri de Əlcəzirə xəbəiyə kanali votımonədə təsdiğış kardə: sioniston bəpe bıznon ki çəvon cinoyət, bo çəvon hiç muvəffəğiyət və nəticə bə ico niəbe, bəlkəm bə ım pesoxtə bıə rejimi ələyh tojə cəhbəon əktiv kardey boyis bəbe.

Bağıri Kəni de işorə bə ım ki ehanə Amerkə Ğəzzə tanqədə otəşvəsi icod kardeyədə sadığ bıbu, bəpe sionist rejimiku ki canqi binoəkə be himoyə nıko, Bağıri Kəni ijən votışe: Ğəzzədə behroni tale hələkəroy, ısətnə vəziyəti həğiğəti məlum və zıneye.

İroni diplomatiya ijən əlovəş kardə: Ğəzzə tanqə, Fələstin və məntəğədə işğol, həmlə və cinoyətiro  hiç vırə ni və bə ım bovə ki israili həmləon və işğolçiyəti dəvomi sayədə, məntəğə sulh və stabiləti soyb bəbe, həğiğətiku diyəroe.

Milodi 2023 minnə sori Oktiyabrə manqi 7 minnə rujədə Fələstini muğaviməti qrupon, bə israli rejimi mevğiyəton ələyh Ğzzə tanqəku Ələğsa Tufani əməliyoti bino kardışone və ım rejimi həm ıştə məğlubiyəti əvəzi və muğaviməti əməliyoti oqəteyro de Amerkə və co ğərbi kişvəron həmə curnə himoyə vositə, Ğəzzə tanqə dəvordəcoon dəbastəşe və ım məntəğə vəhşiyə  bombardımonış kardə ki ijən ım bombardımonon dəvomış heste.

Tags