Jun 15, 2024 13:07 Asia/Tehran
  • Tehroni Cımə nımoji imom Ayətullah Xatəmi:İnsonon hevujə iştirok çe səçıni iminə prioritete.

Tehroni Cımə nımoji imom Ayətullah Xatəmi:İnsonon hevujə iştirok çe səçıni iminə prioritete.

Tehroni Cımə nımoji imom Ayətullah Xatəmi:İnsonon hevujə iştirok çe səçıni iminə prioritete.

Bə 14-ə prezdent səçıni ayid Tehroni Cımə nımoji Xətibi voteşe: "İminə dərəcədə bıə məsələ milləti vıjınədə qeşə iştiroke."bə İron mətbuat xəbə aqentəti sıxanon əsos,Ayətullah Seyd Əhməd Xatəmi,xordadə manqi 25- ruji Tehroni Cımə xutbəonədə voteşe:"İmom Bağıriku(ə) ki,ımruj həm çə həzrəti şəhodəti ruje,nəğl bıə ki,məbodə mıxtəlifə məzhəbon şıməni bıntərəf-bətərəf bıbon və bə Xıdo ğəssəm çəmə şiyə kəse ki,Xıdo bandə bıbu.yəni məntığış ıme ki,bəçəy əmri tabe bıbəmon.Əy əlovəş karde: "iminə xutbəonədə tohidi bəhson hestemone.qıləy bəhson ki,dılonə bə Xıdovəndi səmt bardedə. Ğıronədə Xıdovəndi nom ziyodə zikr bıə ki,ım yod fəğət de zıvoni ne, bəlkəm əməliye.

Tehroni Cımə nımoji Xətibi bəyonış karde:çəmə çiçımon heste.çe dıvo iyən təvəssılikuye.bəpe ın sərmoyə çe dasto mədəmon. :"İmom Bağıriku(ə) ki,ımruj çə həzrəti məzori kəno hiç qıləy ironıjə zayir ni və həmmə bə Məkkə şıən,qıləy Ğudsi hədisədə nəğl bıə ki,Xıdovənd hamyedə:qıno iyən məsiyət məkə.İmom(ə) ımoni bo cıvonon tevsiyə kardedə.

Seyd Xatəmi Cımə nımoji dıminə xutbədə əlovəşon karde:Həşi 1366-ə sori Məkkə məzlumə şəhidon,Mina şəhidon xotırə iyən bəçəvon mığəddəsə rufi salavat vığandedəmon.

Tehroni Cımə nımoji Xətibi voteşe:Ğəzzə mısibət yodo beşənin ni.əmə ıştəni çe Ğəzzə milləti ğəmədə şərik zıneydəmon.Ayətullah Xatəmi bə yodoşon dənoe:iyo çe xarici koon vəzir Əmir Əbdullahiyani yod kardedəm.qıləy yolə şəxsiyyət ki,bın həşt manqədə,jıqo bızın çe Fələstıni xarici koon vəzir be.har qıləy dınyo səviyyəynə iclosədə ğərol qəteydəbe,çe Ğəzzə mərdumi məzlumiyyətiku votedəbe.

Tehroni Cımə nımoji Xətibi bə prezdenti vıjnemoni 14-ə devrə səçıni işorə kardə holədə bəyonışon karde:de Xıdovəndi fəzli ın dəfə həm qıləy daston bə əməl bome.vey şom ki,mediya vey çokə şikilədə bın ko daxil be iyən mı həm ıştə nevbədə kali mətləbon ərz kardedəm.İminə dərəcədə bıə məsələ milləti vıjınədə qeşə iştiroke.səçınədə ın hevujə huzur iyən iştirok de Ğıroni təbiri bə dışmeni zidd qıləy qəme.

Ayətullah Xatəmi həmçinin bə vıjniyə bıə nomizədon tevsiyəş karde ki,qıləy mumkin bıə ideya iyən planonku bəhskon.duyə və`dəon bə milləi nıdon iyən əvoni bə dast nıdənon.zira çımi qıləy bərəkətış ni.həzrət Əli(ə) hamyedən ki,bo milləti miyono hukm kardero çəvon həmməysə barzə qıləyni bıvıjnənən.inşaallah çəmə mərdum həm bənə Rəyisi bıə qıləy barzə qıləyni bəvıjnon.əy bəyodış dənoe:Şəhid Rəyisi sıstətiş sıst karde və əmə jıqo qıləy prezdentımon piyedə ki,bə mərdumi xıdmətko.

 

Tags