Aug 25, 2019 12:27 Asia/Tehran
  • Amerkə hərbiyə təchizaton bə Suriyə kırdə hərbiyə qrupi rəsə

Suriyə bomiyəı mənbəon,Amerkə hərbi və silah təchizatonku 200 qılə kamazi rəseku bə Suriyə şimal şərğ kırdə hərbiyə mubarizə əkanro ki Suriyə demokratikə ğıvvon nomo yod bedə xəbəşon doə.

Bə Rusiya əlyom nəğli əsosi Mehr aqentəti zinə xəbəş doə,bə Suriyə bomiyə mənbəon votəyon əsosi ım kamazon Simalka royku bə Ğamışli daxil bən və bə Tırkiyə sərhəddon 85 kilometric Əlhəsəkə şəhri şimal ğərb Rəsuleyn məntəğə tərəf hərəkət karde holədə hestin.

çimi bə nav həm  Amerkə beynəlxalğə koalisiya çandə kərə Suriyə kırdon demokratikə ğıvvonku himoyə kardeyu bəvonru silah və hərbiyə təchizatonış vığandə be.

Tags